Một số third-party hữu ích cho laravel


1. Laracademy Generators

 • Tạo một motel từ table sau khi đã tạo từ mirgration
 • Ví dụ: php artisan generate:modelfromtable –table=posts –folder=App/Models –singular

2. Laravel Shopping Cart

 • Ví dụ add giỏ hàng
\Cart::add(
  [
    'id' => uniqid(),
    'name' => $product->title,
    'price' => $price,
    'quantity' => $params['quantity'],
    'attributes' => [],
    'associatedModel' => $product,
  ]
);
 • Remove item
\Cart::remove($rowId);

3. Phần quyền:

4. Tạo code generate

Hướng dẫn kết nối Auth OpenID Haravan bằng Laravel 8

Hôm nay mình có code bằng laravel 8 kết nối auth openid của haravan. Chia sẽ lại cho anh em nào cần làm app bằng php ở HARAVAN Cần làm - Xem Docs haravan: https://docs.haravan.com/blogs/omni/login-and-logout-haraaccount - Đăng ký 1 tài khoản partner: http://partners.haravan.com - Tạo 1 APP trên haravan https://developers.haravan.com/

Laravel CMS October

Có 1 anh bạn giới thiệu cho 1 KH làm outsource ở ngoài mà nó request...

Laravel fix error optimize cache

UnexpectedValueException
There is no existing directory at “/var/www/html/storage/logs” and its not buildable: Permission denied
http://web.vn/console/posts