Loading...

Fix lỗi import excel dư ký tự \ufeff


Chắc sẽ nhiều bạn gặp trường hợp này khi import excel bằng thư viện https://laravel-excel.com khi dùng package laravel maatwebsite/excel

  1. "phone" => "\ufeff0931110605"  


Fix lỗi import excel dư ký tự \ufeff


Cách fix:


  1. $item = [  
  2.     'phone' => trim($row[$this->colA()], "\xEF\xBB\xBF"), // fix loi "phone" => "\ufeff0931110605"  
  3. ];  


Kết quả sau khi trim("\ufeff0931110605", "\xEF\xBB\xBF"); => 0931110605


Fix lỗi import excel dư ký tự \ufeff image widget

# Bài viết cùng chuyên mục