Loading...
🛠️ Laravel

Fix lỗi import excel dư ký tự \ufeff

Admin Published on 23 Aug, 2022

Chắc sẽ nhiều bạn gặp trường hợp này khi import excel bằng thư viện https://laravel-excel.com khi dùng package laravel maatwebsite/excel


"phone" => "\ufeff0931110605"

Fix lỗi import excel dư ký tự \ufeffCách fix:

$item = [
    'phone' => trim($row[$this->colA()], "\xEF\xBB\xBF"), // fix loi "phone" => "\ufeff0931110605"

];

Kết quả sau khi trim("\ufeff0931110605", "\xEF\xBB\xBF"); => 0931110605

image widget

Fix lỗi import excel dư ký tự \ufeff image widget
Admin Published on 23 Aug, 2022

Bài viết cùng chuyên mục