Anh em nào cái đặt source laravel mới  mà tích hợp https://github.com/darryldecode/laravelshoppingcart thường sẽ bị lỗi không save được data.

Ví dụ 

// now the product to be added on cart
$product = array(
      'id' => 456,
      'name' => 'Sample Item 1',
      'price' => 100,
      'quantity' => 1,
      'attributes' => array(),
      'conditions' => array()
     );

// finally add the product on the cart
\Cart::add($product);


Nhưng khi get ra lại thì không có dữ liệu
$items = \Cart::getContent();

 

Cách khắc phục thêm vào file app/Http/Kernel.php

\Illuminate\Session\Middleware\StartSession::class,

 

 

Chúc anh em thành công.