Laravel fix error optimize cache


UnexpectedValueException
There is no existing directory at "/var/www/html/storage/logs" and its not buildable: Permission denied
http://web.vn/console/posts

Lỗi này thường do mình chạy optimize code ở php artisan

php artisan optimize

Cách fix lỗi này cd tên thử mục chứa source

# cd folder chua sour
cd /var/www/html

# delete cache 
php artisan cache:clear

# delete cache route
php artisan route:clear

# delete cache config
php artisan config:clear

Kết quả ngon lành

Laravel version 6.4

Hướng dẫn kết nối Auth OpenID Haravan bằng Laravel 8

Hôm nay mình có code bằng laravel 8 kết nối auth openid của haravan. Chia sẽ lại cho anh em nào cần làm app bằng php ở HARAVAN Cần làm - Xem Docs haravan: https://docs.haravan.com/blogs/omni/login-and-logout-haraaccount - Đăng ký 1 tài khoản partner: http://partners.haravan.com - Tạo 1 APP trên haravan https://developers.haravan.com/

Laravel CMS October

Có 1 anh bạn giới thiệu cho 1 KH làm outsource ở ngoài mà nó request...