Loading...
🛠️ Tools

Chia sẽ Tool hay phần #1

Admin Published on 31 Mar, 2023

Cuối tuần rãnh ngồi sưu tầm chơi 😎

1. Thích hỏi gì cũng được 📚: https://chat.openai.com/

2. Viết mọi thứ 📝: https://writesonic.com/

3. Học mọi th📖: https://www.tutorai.me/

4. Tạo ảnh 🌁: https://www.midjourney.com/

5. Chỉnh ảnh 🖼️: https://playgroundai.com/

6. Làm nhạc: 🎚️ https://soundraw.io/

7. Làm video 📽️: https://www.kaiber.ai/

8. Edit video 🎞️: https://runwayml.com/

9. Text to video 🎥: https://fliki.ai/

10. Làm slide 💡: https://beta.tome.app/

-------------
#moingaymotthuhay

Admin Published on 31 Mar, 2023

Bài viết cùng chuyên mục