Loading...
Bài viết

#7 Hướng dẫn thêm mới bài viết

Admin Published on 17 May, 2021

Thêm mới bài viết

Để vào sản phẩm, click vào Menu left => Bài viết => Thêm mới

Giao diện thêm mới bài viết bao gồm:

  1. Tiêu đề
  2. Danh mục: load từ quản lý danh mục
  3. Tóm tắt: mô tả ngắn (tối đa 100 chữ)
  4. Chi tiết
  5. Hình ảnh
  6. Tags: thêm nhiều tag cách nhau bằng dấu ,
  7. Trạng thái: có 2 trạng thái: hiện thị và không hiện thị
  8. SEO title
  9. SEO description
Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục