Loading...
Bài viết

#5 Hướng dẫn quản lý danh mục bài viết

Admin Published on 17 May, 2021

1. Danh mục bài viết

Để vào danh mục sản phẩm, click vào Menu left => Bài viết => Danh mục

Màn hình danh sách danh mục sẽ show hiện thị danh mục theo menu cây thư mục.

Để website hiện thị tốt chúng ta nên tạo mới tối đa 3 cấp.

2. Thêm mới danh mục bài viết

  1. TH1: click button thêm mới 01: có nghĩa là thêm danh mục bài viết cha (cấp ngoài cùng).
  2. TH2: click button thêm mới 02: đồng nghĩa việc thêm danh mục con cho danh mục đó.

Ví dụ: Để thêm mới 1 danh mục bài viết Hướng dẫn lắp đặt vào danh mục cha Hướng dẫn. Click vào button thêm mới 02

Form thêm mới danh mục bao gồm:

  1. Tiêu đề: tên danh mục sản phẩm
  2. Slug: auto tạo theo tiêu đề hoặc bạn có thể điền phù hợp cho SEO url
  3. Mô tả: tóm tắt cho danh mục sản phẩm
  4. SEO title: hỗ trợ SEO
  5. SEO description: hỗ trợ SEO
Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục