Loading...
Bài viết

#8 Hướng dẫn quản lý tags (từ khóa)

Admin Published on 17 May, 2021

Danh sách tag

Để vào sản phẩm, click vào Menu left => Bài viết => Tags

Giao diện tags bao gồm:

 1. Tiêu đề
 2. Mô tả
 3. Slug
 4. Nguồn
 5. Lượt dùng
 6. Ngày cập nhật

Thêm mới Tags

Giao diện thêm mới tags bao gồm:

 1. Tiêu đề
 2. Slug
 3. Mô tả
 4. SEO title
 5. SEO description

Tags có thể được thêm tự động lúc thêm mới bài viết hoặc thêm mới sản phẩm

Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục