#8 Hướng dẫn quản lý tags (từ khóa)


Danh sách tag

Để vào sản phẩm, click vào Menu left => Bài viết => Tags

Giao diện tags bao gồm:

 1. Tiêu đề
 2. Mô tả
 3. Slug
 4. Nguồn
 5. Lượt dùng
 6. Ngày cập nhật

Thêm mới Tags

Giao diện thêm mới tags bao gồm:

 1. Tiêu đề
 2. Slug
 3. Mô tả
 4. SEO title
 5. SEO description

Tags có thể được thêm tự động lúc thêm mới bài viết hoặc thêm mới sản phẩm