Loading...
Bài viết

#6 Hướng dẫn quản lý bài viết

Admin Published on 17 May, 2021

Danh sách bài viết

Để vào bài viết, click vào Menu left => Bài viết => Tất cả bài viết

Giao diện quản lý bài viết bao gồm:

  1. Tiêu đề
  2. Danh mục: tự động load phần quản lý danh mục bài viết
  3. Người tạo
  4. Ngày tạo
  5. Lượt xem
  6. Hình ảnh
  7. Trạng thái: có 2 trạng thái: hiện thị và không hiện thị

Để thêm mới 1 bài viết click vào button Thêm mới góc phải bên trên.

Lọc bài viết

  • Trong danh sách bài viết: cho phép user filter sản phẩm theo danh mụctrạng thái bài viết
  • Phân trang
  • Tìm kiếm sản phẩm
Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục