Wordpress custom hiện thị tổng số lượng trong đơn hàng admin


Wordpress chi tiết đơn hàng hiện thị thêm tổng số lượng đơn hàng:

Thêm code vào function

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
/**
 * hien thi tong so luong don hang trong admin
 */
add_action('woocommerce_admin_order_items_after_shipping', 'admin_add_total_quantity_to_order', 10, 1);
function admin_add_total_quantity_to_order($orderId)
{
    $order = wc_get_order($orderId);
    $total_quantity = $order->get_item_count();
    echo '<tr style="background: #f8f8f8">';
    echo '<td colspan="4" style="text-align: right; padding-right: 0">Tổng số lượng:</td>';
    echo '<td colspan="2" style="text-align: center" class="total">' . $total_quantity . '</td>';
    echo '</tr>';
}


Kết quả:

Wordpress custom hiện thị tổng số lượng trong đơn hàng admin

Hành trình develop và public plugin wordpress

Giới thiệu tính năng plugin mình xíu Simple Coupon Import Cũng có 1 kênh affiliate làm bằng wordpress https://sanphamtienich.com/ Đang dùng theme của wp-coupon chuyện là mỗi ngày nhờ cô vợ vào nhập copuon bên accesstrade.