Khi truy cập vào trang admin WordPress sẽ có hiện tượng chậm vì nó sẽ kiểm tra phiên bản plugin/theme.

Khi truy cập vào trang admin WordPress sẽ có hiện tượng chậm vì nó sẽ kiểm tra phiên bản plugin/theme.

Bạn vào file wp-config.php để chặn kết nối ra ngoài:

define( 'WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL', true );
define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );