Loading...
🛠️ Wordpress

Chặn kết nối và autoupdate từ config WordPress

Admin Published on 21 Jul, 2021

Khi truy cập vào trang admin WordPress sẽ có hiện tượng chậm vì nó sẽ kiểm tra phiên bản plugin/theme.

Bạn vào file wp-config.php để chặn kết nối ra ngoài:

define( 'WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL', true );
define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );
define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );
Admin Published on 21 Jul, 2021

Bài viết cùng chuyên mục