Loading...
Sản phẩm

#4 Hướng dẫn quản lý thêm mới sản phẩm

Admin Published on 17 May, 2021

Thêm mới sản phẩm

Để vào sản phẩm, click vào Menu left => Sản phẩm => Thêm mới

Giao diện thêm mới sản phẩm bao gồm

 1. SKU: mã sản phẩm (không được trùng)
 2. Tên sản phẩm: bắt buộc
 3. Danh mục: tự động load phần quản lý danh mục sản phẩm
 4. Giá
 5. Giá khuyến mãi
 6. Số lượng
 7. Mô tả
 8. Chi tiết
 9. Hình ảnh
 10. Hiện trang chủ: sản phẩm hot
 11. Tags: thêm nhiều tag cách nhau bằng dấu ,
 12. Trạng thái: có 2 trạng thái: hiện thị và không hiện thị
 13. SEO title
 14. SEO description

Giao diện thêm mới đầy đủ

Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục