Loading...

#2 Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm.


1. Danh mục sản phẩm

Để vào danh mục sản phẩm, click vào Menu left => Chọn sản phẩm => chọn danh mục

Màn hình danh sách danh mục sẽ show hiện thị danh mục theo menu cây thư mục.

Để website hiện thị tốt chúng ta nên tạo mới tối đa 3 cấp.

2. Thêm mới danh mục sản phẩm

  1. TH1: click button thêm mới 01: có nghĩa là thêm danh mục sản phẩm cha (cấp ngoài cùng).
  2. TH2: click button thêm mới 02: đồng nghĩa việc thêm danh mục con cho danh mục đó.

Ví dụ: Để thêm mới 1 danh mục sản phẩm Sony vào danh mục cha máy tính. Click vào button thêm mới 02

Form thêm mới danh mục bao gồm:

  1. Tiêu đề: tên danh mục sản phẩm
  2. Slug: auto tạo theo tiêu đề hoặc bạn có thể điền phù hợp cho SEO url
  3. Mô tả: tóm tắt cho danh mục sản phẩm
  4. SEO title: hỗ trợ SEO
  5. SEO description: hỗ trợ SEO
hỗ trợ SEO

# Bài viết cùng chuyên mục