Loading...

#3 Hướng dẫn quản lý sản phẩm


Danh sách sản phẩm

Để vào sản phẩm, click vào Menu left => Sản phẩm => Tất cả sản phẩm

Giao diện quản lý sản phẩm bao gồm:

  1. SKU: mã sản phẩm
  2. Tên sản phẩm
  3. Danh mục: tự động load phần quản lý danh mục sản phẩm
  4. Giá
  5. Ngày tạo
  6. Hình ảnh
  7. Trạng thái: có 2 trạng thái: hiện thị và không hiện thị

Để thêm mới 1 sản phẩm click vào button Thêm mới góc phải bên trên.


Lọc sản phẩm

  • Trong danh sách sản phẩm: cho phép user filter sản phẩm theo danh mụctrạng thái sản phẩm
  • Phân trang
  • Tìm kiếm sản phẩm

# Bài viết cùng chuyên mục