WordPress – Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm vào menu1/ Thêm danh mục sản phẩm

2/ Add danh mục vào menu

3/ Xem kết quả

 

Video hướng dẫn