Git làm sao hiện thị branch trong terminal macos


Một vài mẹo nhở làm cho teminal của bản trở nên sinh động

Bình thường giao diện của terminal mình nó như vậy chỉ có đen và trắng hơi chán xíu 🙂

Nếu bàn đang dùng zsh thì add thêm đoán script này vào:function parse_git_branch() {
    git branch 2> /dev/null | sed -n -e 's/^\* \(.*\)/[\1]/p'
}

COLOR_DEF=$'\e[0m'
COLOR_USR=$'\e[38;5;243m'
COLOR_DIR=$'\e[38;5;197m'
COLOR_GIT=$'\e[38;5;39m'
setopt PROMPT_SUBST
export PROMPT='${COLOR_USR}%n ${COLOR_DIR}%~ ${COLOR_GIT}$(parse_git_branch)${COLOR_DEF} $ '

Hướng dẫn tạo database migration bằng PHP

Phinx – Tham khảo tài liệu hướng dẫn http://docs.phinx.org/en/latest/install.html– Type column table phinx support bigintegerbinarybooleandatedatetimedecimalfloatintegerstringtexttimetimestampuuid Hướng...

Template html waiting

Mẩu template full code, giao diện màn hình chờ hiệu ứng đếm ngược thời gian. Khi...