Loading...

Git làm sao hiện thị branch trong terminal macosMột vài mẹo nhở làm cho teminal của bản trở nên sinh động

Thiết kế website TWEB

Bình thường giao diện của terminal mình nó như vậy chỉ có đen và trắng hơi chán xíu 🙂

Thiết kế website TWEB

Nếu bàn đang dùng zsh thì add thêm đoán script này vào:
function parse_git_branch() {
git branch 2> /dev/null | sed -n -e 's/^\* \(.*\)/[\1]/p'
}

COLOR_DEF=$'\e[0m'
COLOR_USR=$'\e[38;5;243m'
COLOR_DIR=$'\e[38;5;197m'
COLOR_GIT=$'\e[38;5;39m'
setopt PROMPT_SUBST
export PROMPT='${COLOR_USR}%n ${COLOR_DIR}%~ ${COLOR_GIT}$(parse_git_branch)${COLOR_DEF} $ '


# Bài viết cùng chuyên mục