Tìm kiếm và xóa file .DS_Store trên macos


Chia sẽ anh em cách tìm kiếm và xóa file .DS_Store trong các folder

1. Tìm kiếm thư mục hiện tại mà terminal đang đứng ở đó
find . -iname ".DS_Store"
2. Tìm kiếm theo thư mục. ví dụ mình tìm thư mục Desktop
find Desktop/ -iname ".DS_Store"
3. Tìm xong muốn xóa thì thế nào ?

Cũng như cmd trên thêm vào đăng sau 1 chút: -exec rm -rf {} \;

Mình tiến hành xóa hết các file .DS_Store ở desktop

find Desktop/ -iname ".DS_Store" -exec rm -rf {} \;

Các anh em thử nhé.

Hướng dẫn tạo database migration bằng PHP

Phinx – Tham khảo tài liệu hướng dẫn http://docs.phinx.org/en/latest/install.html– Type column table phinx support bigintegerbinarybooleandatedatetimedecimalfloatintegerstringtexttimetimestampuuid Hướng...

Template html waiting

Mẩu template full code, giao diện màn hình chờ hiệu ứng đếm ngược thời gian. Khi...