Hướng dẫn tạo database migration bằng PHP


Phinx

– Tham khảo tài liệu hướng dẫn http://docs.phinx.org/en/latest/install.html
– Type column table phinx support

biginteger
binary
boolean
date
datetime
decimal
float
integer
string
text
time
timestamp
uuid

Hướng dẫn cài đặt

– Cài đặt bằng composer add vào required “robmorgan/phinx”: “^0.8.1”
– run composer update
– Kiểm tra phinx đã cài đặt chưa dụng lệnh: php vendor/bin/phinx
– Mỗi database sẽ tự động tạo 1 table phinxlog (được cấu hình trong file phinx.yml của từng module default_migration_table: phinxlog)

Hướng dẫn sử dụng

– Convention:
+ Do hệ thống quản lý theo module nên khi thực hiện 1 cmd nào đó nên add thêm đường dẫn “-c phinx.yml”

– company là tên thư mục module
+ Table collation (defaults to “utf8_general_ci“)

– Tạo mới 1 migration theo module
+ Quy ước đặt tên khi tạo 1 migration bằng command line. Tên Migration khi chạy cmd phải được đặt bằng CamelCase
+ Ví dụ:
  php vendor/bin/phinx create UpdateTableUser -c phinx.yml
– UpdateTableUser là tên migration được tạo
– company là tên module
– File được tạo ra ở thư mục db/migration/20171006022515_update_table_user.php

– Chạy lệnh update database
+ php vendor/bin/phinx migrate -c phinx.yml

– NOTE: source hiện tại đang dùng docker nên phải login vào docker để run command line docker exec -it _IMAGE_ bash

– Cách tạo seed
+ cmd: php vendor/bin/phinx seed:create UserSeeder -c phinx.yml
– UserSeeder: tên seed được tạo ra trong folder seeds/UserSeeder.php
– phinx.yml được tạo từ module user
– Chạy một lệnh seed
+ cmd: php vendor/bin/phinx seed:run -c phinx.yml
– seed:run chậy tất cả các seed hiện có của module user
phinx.yml: lấy câu hình của module user

Setup

– The first: create database
+ demo_database

– The second
+ cmd: php vendor/bin/phinx migrate -c phinx.yml
+ cmd: php vendor/bin/phinx seed:run -c phinx.yml => create data login

#NOTE
– khi chạy trên môi trường production hoặc development thêm -e development
– Ví dụ môi trường development
php vendor/bin/phinx migrate -c phinx.yml -e development

– Mặc định là environment local nên không cần thêm -e local

 

# DEMO: download GIT

Văn Tình
Full-Stack Developer
Văn Tình

Đam mê code, thích du lịch bụi, lúc rãnh viết blog chia sẽ một vài thứ hay đã từng gặp.

# Bài viết cùng chuyên mục