Chắc nhiều bạn sẽ gặp vấn đề tương tự mình.

Cùng cấu hình đó nhưng khi cấu hình trên VPS hay localhost đều chạy nhưng khi up source code lên hosting cpannel thì không gửi được.

 

Connection could not be established with host smtp.gmail.com :stream_socket_client(): unable to connect to ssl://smtp.gmail.com:465 (Connection refused)

 

mail

 

Source code mình đang dùng laravel, anh em vào file config/mail.php thêm vào code code

 'stream' => [
    'ssl' => [
      'verify_peer' => false,
      'verify_peer_name' => false,
    ],
  ]

 

 

Nhưng vậy xong, giờ xem kết quả nha.

 

Chúc anh em thành công