Tạo ssl môi trường localhost trên macbook


Hôm nay chia sẽ cho anh em code dưới môi trường localhost mà cần chứng thực ssl để làm đăng nhập facebook hoặc google

Mình đã gôm lại trong 1 file generate_ssl.sh việc tạo chỉ cần 1 cú enter 🙂

Step 1: create file bash ở đây mình đặt tên file mình là generate_ssl.sh sau đó copy nội dung code bên dưới bỏ vào:

#!/usr/bin/env bash

# Set the TLD domain we want to use
BASE_DOMAIN=$1
# Days for the cert to live
DAYS=1095

# A blank passphrase
PASSPHRASE=""

# Generated configuration file
CONFIG_FILE="config.txt"

cat > $CONFIG_FILE <<-EOF
[req]
default_bits = 2048
prompt = no
default_md = sha256
x509_extensions = v3_req
distinguished_name = dn

[dn]
C = VN
ST = 8
L = Ho Chi Minh
O = HCM
OU = HCM
emailAddress = admin@$BASE_DOMAIN
CN = $BASE_DOMAIN

[v3_req]
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
DNS.1 = *.$BASE_DOMAIN
DNS.2 = $BASE_DOMAIN
EOF

# The file name can be anything
FILE_NAME="$BASE_DOMAIN"

# Remove previous keys
echo "Removing existing certs like $FILE_NAME.*"
chmod 770 $FILE_NAME.*
rm $FILE_NAME.*

echo "Generating certs for $BASE_DOMAIN"

# Generate our Private Key, CSR and Certificate
# Use SHA-2 as SHA-1 is unsupported from Jan 1, 2017

openssl req -new -x509 -newkey rsa:2048 -sha256 -nodes -keyout "$FILE_NAME.key" -days $DAYS -out "$FILE_NAME.crt" -passin pass:$PASSPHRASE -config "$CONFIG_FILE"

# OPTIONAL - write an info to see the details of the generated crt
openssl x509 -noout -fingerprint -text < "$FILE_NAME.crt" > "$FILE_NAME.info"

# Protect the key
chmod 400 "$FILE_NAME.key"

sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k /Library/Keychains/System.keychain ${PWD}/"$FILE_NAME.crt"

Step 2: Save file ở folder nào đó của mình. Ví dụ mình đăng lưu ở thư mục desktop thư mục ssl

 • – Bước này mở terminal lên => cd đến folder đang chưa file generate_ssl.sh
 • – Tiếp theo chạy lệnh: sh generate_ssl.sh {{domain}}

Ví dụ: mình đang demo tạo 1 ssl:

 • step 1: cd /Users/nguyentinh/Desktop/ssl
 • step 2: sh generate_ssl.sh tweb.com.vn
 • step 3: ở bước này sẽ hỏi Password (ở đây là pass đăng nhập của máy tính mình). Bên dưới là hình mình họa.
 • Sau khi tạo xong sẽ có các file: tweb.com.vn.crt, tweb.com.vn.info, tweb.com.vn.key

Dưới đây là phần tích hợp ssl vào nginx (do mình đang dùng nginx) 🙂

server {
  listen 80;
  server_name tweb.com.vn;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
  listen 443;
  server_name tweb.com.vn;
  root /var/www/html/public;

  ssl on;
  ssl_certificate /usr/local/etc/nginx/ssl/core.org.crt;
  ssl_certificate_key /usr/local/etc/nginx/ssl/core.org.key;

  access_log /usr/local/etc/nginx/log/core.access.log;
  error_log /usr/local/etc/nginx/log/core.error.log;

  location / {
    index index.php index.html;
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location ~ \.php {
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_buffers 16 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
  }
}

Anh em thử xem kết quả thế nào. Nếu có cách tạo nào hay cũng chia sẽ bên dưới nhé.

Văn Tình
Full-Stack Developer
Văn Tình

Đam mê code, thích du lịch bụi, lúc rãnh viết blog chia sẽ một vài thứ hay đã từng gặp.

# Bài viết cùng chuyên mục