Loading...
🚀 Chia sẽ code

Lỗi không đăng nhập được ssh (Host key verification failed.)

Admin Published on 17 May, 2021

Hi các bạn, chắc hẳn các bạn nào đăng nhập vào ssh root server hay VPS đã gặp qua sự cố như dưới đây:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
3c:a7:bb:cc:00:e5:9a:a0:c2:2d:b4:aa:28:e3:61:f7.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /root/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /root/.ssh/known_hosts:2
RSA host key for 111.111.111.11 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.


Các bạn thử  làm theo cách giống mình bên dưới:

  • # ssh-keygen -R 111.111.111.11
  • yes
  • Sau đó thử  lại bằng:
    • # ssh root@111.111.111.11
    • Nhập password.
Note: 111.111.111.11 là IP ssh, thay đổi lại IP của bạn
Mình đã thử thành công, chúc các bạn may mắn nhé !
Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục