Cấu hình tự động chuyển http sang https bằng .htaccess


Nếu bạn sử dụng hosting cpanel thì sẽ dễ dàng cài đặt ssl như vậy website bạn sẽ dùng được https.

Nếu trước đây website đang chạy chưa có https bây giờ chuyển sáng thì sẽ dính các link củ google index bạn chỉ cần thì đoạn code tự động redirect link từ http sáng https.

# http to https
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Source mình đang chạy codeigniter, bạn có thể tham khảo full file .htaccess

RewriteEngine on
RewriteBase /
RewriteCond $1 !^(index\.php|public|robots\.txt|favicon\.ico)

# http to https
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

# www to non-www
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L,QSA]

Hướng dẫn tạo database migration bằng PHP

Phinx – Tham khảo tài liệu hướng dẫn http://docs.phinx.org/en/latest/install.html– Type column table phinx support bigintegerbinarybooleandatedatetimedecimalfloatintegerstringtexttimetimestampuuid Hướng...

Template html waiting

Mẩu template full code, giao diện màn hình chờ hiệu ứng đếm ngược thời gian. Khi...