Cách hạn chế tấn công DDOS ?


Bước 1: Tạo file .htaccess tại thư mục bị DDoS access/request liên tục (thông thường là các thư mục public_html, forum,…). Nội dung file như sau:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?tendomain.com [NC]
RewriteRule !antiddos.phtml http://tendomain.com/antiddos.phtml?%{REQUEST_URI} [QSA]Bước 2: Tại cùng thư mục file .htaccess , tạo file antiddos.phtml với nội dung:

<?php
$text=$HTTP_SERVER_VARS[‘QUERY_STRING’];
$text = preg_replace(“#php\&#si”,’php?’,$text);
echo(‘<div><a href=http://tendomain.com’.$text.’>Welcome</div>’);
?>

Hướng dẫn tạo database migration bằng PHP

Phinx – Tham khảo tài liệu hướng dẫn http://docs.phinx.org/en/latest/install.html– Type column table phinx support bigintegerbinarybooleandatedatetimedecimalfloatintegerstringtexttimetimestampuuid Hướng...

Template html waiting

Mẩu template full code, giao diện màn hình chờ hiệu ứng đếm ngược thời gian. Khi...