Haravan affiliate cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng


Chương trình Affiliate Haravan đang hấp dẫn.

  • 10% hoa hồng (~500,000 vnđ) / mỗi website
  • Không chịu trách nhiệm với khách hàng, Haravan sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, chốt hợp đồng, triển khai, chăm sóc.
  • Không chịu trách nhiệm với khách hàng, Haravan sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, chốt hợp đồng, triển khai, chăm sóc từ hệ thống FirstPromoter

Khách hàng đăng ký thanh toán dịch vụ thì bạn được hoa hồng 10%.

Thao tác đăng ký dễ dàng sẽ có bộ phần support liên hệ bạn lại khi đăng ký.