🦌 Laravel WordPress CMS


Đây là CMS do mình phát triển do trước đây dùng wordpress nhiều lần bị hack nên mình build lại 1 CMS bằng laravel.

Tình thì sinh năm 1991 nên lấy con dê lại linh vật 🙂 🦌 Laravel WordPress CMS

Do là cũng đang đi làm nên khi nào rãnh rỗi mới update thêm tin năng mới

Laravel WordPress CMSDowload From GitHub

  • Version Laravel 7.1
  • Version Laravel WordPress CMS 1.0

Install & setup

  • php artisan install

Login Admin

Demo link: https://cms.tweb.com.vn/admin

  • user: admin@gmail.com
  • password: 123456789


Laravel WordPress CMSLaravel WordPress CMS


Theme

1. Install theme

Plugin

  1. Laravel Package Woocommerce

Queue

  • default:php artisan queue:work php artisan queue:listen –timeout=0
  • set queue namephp artisan queue:work –queue=admin
  • Nếu không dùng rabbitmq thì config .env QUEUE_CONNECTION=sync

Integrate third-party

Văn Tình
Full-Stack Developer
Văn Tình

Đam mê code, thích du lịch bụi, lúc rãnh viết blog chia sẽ một vài thứ hay đã từng gặp.

# Bài viết cùng chuyên mục