Loading...

#10 Quản lý menu


1. Danh mục bài viết

Để vào danh mục sản phẩm, click vào Menu left => Giao diện => Menu

Màn hình danh sách menu sẽ show hiện thị menu theo cây thư mục.

Để website hiện thị tốt chúng ta nên tạo mới tối đa 3 cấp.

2. Thêm mới menu

 1. TH1: click button thêm mới góc phải trên cùng: có nghĩa là thêm danh mục bài viết cha (cấp ngoài cùng).
 2. TH2: click button thêm mới trong danh sách: đồng nghĩa việc thêm danh mục con cho danh mục đó.
lấy từ danh mục bài viết

Form thêm mới danh mục bao gồm:

 1. Loại: bao gồm 4 loại liên với các phần:
  1. Liên kết: link chủ động
  2. Trang: lấy từ quản lý trang
  3. Tin tức: lấy từ danh mục bài viết
  4. Sản phẩm: lấy từ danh mục sản phẩm
 2. Link đến menu khi chọn loại.
 3. Tiêu đề: khi chọn ở mục 2 tự động chèn vào tiêu đề
 4. Số thứ tự.

# Bài viết cùng chuyên mục