Loading...
🐳 Docker

Set crontab call trong docker

Admin Published on 17 May, 2021

Mấy nay đạng dùng con VPS chạy website bằng docker.

Trong site có dùng số command để craw data. Xem trên mạng thấy đã phần các bạn chỉ phải chẹn lun trong docker file rồi build lại.

Do còn VPS có 5$ chạy 4 5 site rồi nên không cài thêm nữa sỡ chạy không nổi

Nên thử cách này thấy chạy khá OK

Anh em nào đang giống mình thì thử xem.

root@linode-172 ~ $ crontab -l
0 */6 * * * docker exec -i container_website php artisan craw &>> /home/crontab/cron_log.log

root@linode-172 ~ $ 
Admin Published on 17 May, 2021

Bài viết cùng chuyên mục