Thiết kế CRM

Bạn quá khó khăn cho việc quản lý khách hàng của mình trên excel. Làm sau để xem lịch sử khách hàng của mình nhanh nhật
 
Quản lý khách hàng
 
 
CRM quản lý dự án
 
CRM quản lý khách hàng, sale, inventory, sổ quỷ
 
 

[atcoupon type=”hostinger”]