🦌 Laravel WordPress CMS


Đây là CMS do mình phát triển do trước đây dùng wordpress nhiều lần bị hack nên mình build lại 1 CMS bằng laravel.

Tình thì sinh năm 1991 nên lấy con dê lại linh vật 🙂 🦌 Laravel WordPress CMS

Do là cũng đang đi làm nên khi nào rãnh rỗi mới update thêm tin năng mới

 • Version Laravel 7.1
 • Version Laravel WordPress CMS 1.0

Install & setup

 • php artisan install

Login Admin

Demo link: https://cms.tweb.com.vn/admin

 • user: admin@gmail.com
 • password: 123456789


Theme

1. Install theme

 • Step 2: cài đặt theme php artisan theme:install {--name=}
 • Example: php artisan theme:install --name=default

Plugin

 1. Laravel Package Woocommerce

Queue

 • default:php artisan queue:work php artisan queue:listen –timeout=0
 • set queue namephp artisan queue:work –queue=admin
 • Nếu không dùng rabbitmq thì config .env QUEUE_CONNECTION=sync

Integrate third-party

1 COMMENT

tinh.nguyen

tinh.nguyen

03/Jun/2021 22:53

Update ngày 03/06/2021

Frontend update:

 • update css box comment
 • update reply comment

Backend update:

 • update form comment add ckeditor • Reply