Bài viết

#8 Hướng dẫn quản lý tags (từ khóa)

Danh sách tag

Để vào sản phẩm, click vào Menu left => Bài viết => Tags

Giao diện tags bao gồm:

 1. Tiêu đề
 2. Mô tả
 3. Slug
 4. Nguồn
 5. Lượt dùng
 6. Ngày cập nhật

Thêm mới Tags

Giao diện thêm mới tags bao gồm:

 1. Tiêu đề
 2. Slug
 3. Mô tả
 4. SEO title
 5. SEO description

Tags có thể được thêm tự động lúc thêm mới bài viết hoặc thêm mới sản phẩm

Author

Tình Nguyễn

Hello, my name is Tình Nguyễn. My slogan: "Just go and you will reach the destination. Give and then will receive."

Leave a comment

Your email address will not be published.