Laravel CMS October

Có 1 anh bạn giới thiệu cho 1 KH làm outsource ở ngoài mà nó request...